Choose your preferred interface:Welcome to C.P. Vietnam Mail

Username :
Password :
               

Remark(Chú ý):
* Lock Account after 180 day, if user not use mail. (Khóa tài khoản sau 180 ngày, nếu không sử dụng mail)
* Remove from server after 30 days account lock (Loại bỏ khỏi máy chủ sau 30 ngày khóa tài khoản)
* Add new or unclock email form Download(Biểu mẫu thêm mới hoặc mở khóa tài khoản email: Tải về )
* Document guide for web : manual userDownload(Tài liệu hướng dẫn cho web: hướng dẫn sử dụng)Tải về
* Document guide for Outlook : manual userDownload(Tài liệu hướng dẫn cho Outlook: hướng dẫn sử dụng)Tải về
* 30MB maximum file attachment size for each Mail(Tối đa 30MB kích thước tập tin đính kèm cho mỗi thư)
* 100 Receivers maximum for each mail.(100 Người nhận tối đa cho mỗi thư.)

CPV IT Call Center Tel. 084 937979815
Time : (Mon. - Sat. 08.00-17.00)

Contact our administrator

Change your
password